MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unieważnienie wyników zapytania ofertowego

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia wyniki postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (numer ZK/02-01/EFS/SL) na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

Postępowanie zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Centrum Fizjoterapii OLDMED. Nie jest możliwe zawarcie umowy z wybranym wykonawcą ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, dot. dostępności sali szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Zamawiający ogłosi nowe postępowanie.

Jednocześnie informujemy, że powyższa sytuacja spowoduje zmiany w harmonogramie zajęć dla grupy I i II, o czym będziemy Państwa wkrótce informować.

Podsumowanie rekrutacji

W okresie rekrutacji, dniach 9-18 grudnia b.r., łącznie do projektu zgłosiły się 103 osoby, w tym 31 kobiet i mężczyzn z wykształceniem średnim (ponadgimnazjalnym lub pomaturalnym). Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń i ustalanie grup szkoleniowych. W związku z przerwą świąteczną wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 2 stycznia 2014 roku.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu uczestnictwa w projekcie,  Realizator przedłuża nabór uczestników/czek na szkolenia, z zastrzeżeniem, że przyjmowane będą jedynie zgłoszenia od fizjoterapeutów/ek, rehabilitantów/tek, masażystów/ek legitymujących się wykształceniem ponadgimnzjalnym lub pomaturalnym.  Wynika to z konieczności spełnienia tzw. kryterium strategicznego, które wskazuje, iż co najmniej 50% uczestników/czek szkolenia muszą stanowić osoby o tzw. niskich kwalifikacjach.

Zmiany w regulaminie

W związku ze zmianą interpretacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, dotyczącą osób o tzw. niskich kwalifikacjach, informujemy, iż konsekwentnie zmianie uległy zapisy §4 ust. 9 Regulaminu Uczestnictwa w projekcie. Za osoby o niskich kwalifikacjach (które są traktowane priorytetowo) uważane będą, oprócz osób posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne, także osoby z wykształceniem pomaturalnym. Oznacza to, iż pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie będą miały mikroprzedsiębiorstwa delegujące na szkolenia osoby z wykształceniem średnim – ponadgimnazjalnym (w tym policealnym bez matury) lub pomaturalnym.

Jednocześnie informujemy, że nie przewidujemy rezygnacji z realizacji projektu, a szkolenia będą przebiegać zgodnie z założonym harmonogramem.

Rozpoczynamy rekrutację!

W poniedziałek,  9 grudnia 2013 roku rozpoczęliśmy nabór na szkolenie z zakresu manualnej terapii funkcjonalnej.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie na etapie rekrutacji wystarczy złożyć FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Formularze można przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w Biurze Projektu. Dopuszcza się także możliwość przesłania zeskanowanego Formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fizjoterapeuci@poczta.pl , przy czym oryginał dokumentu należy dostarczyć do Biura Projektu (osobiście lub poczta tradycyjną) w terminie 5 dni kalendarzowych.

Dokumenty będą przyjmowane do 18 grudnia (liczy się data wpływu).

Do Projektu mogą przystąpić tylko pracownicy lub właściciele/wspólnicy mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, dlatego w szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie będą miały mikroprzedsiębiorstwa delegujące na szkolenia osoby z wykształceniem średnim bez egzaminu maturalnego.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować na adres: fizjoterapeuci@poczta.pl, eurofundusze@poczta.pl lub pod nr telefonu 533 466 819.

 

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres:

 

Biuro Projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”

ul. 3-Maja 22

(III piętro – SMG/KRC Poland HR)

40-096 Katowice

Ułatwienia w dostępie do Biura projektu

Informujemy, że Biuro Projektu czynne jest we wtorki i czwartki, w godzinach 8.00 – 18.00. Dodatkowo w okresie rekrutacji na szkolenia pracownik Biura dostępny będzie także w środę 11 grudnia oraz 18 grudnia b.r., w godzinach 8.00 – 18.00.

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa, w Biurze Projektu mogą Państwo otrzymać formularze zgłoszeniowe, a także osobiście składać wypełnione dokumenty.

Biuro Projektu:

ul. 3-Maja 22 (III piętro – w siedzibie firmy SMG/KRC Poland HR)

40-096 Katowice

tel. 533 466 819

tel. 601 951 734

e-mail: fizjoterapeuci@poczta.pl

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica składa zapytanie ofertowe do Wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

  • Facebook