MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw Wspólnoty. EFS finansuje działania wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

PO KL wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ten główny cel będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.

W ramach PO KL realizowanych jest 10 priorytetów – 9 o charakterze „tematycznym” oraz 1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Priorytety PO KL

Centralne:

 1. Zatrudnienia i integracja społeczna
 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 3. Wysoka jakość systemu oświaty
 4. Szkolnictwo wyższe i nauka
 5. Dobre rządzenie

Regionalne:

 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 2. Promocja integracji społecznej
 3. Regionalne kadry gospodarki
 4. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje szkoleniowe.

Źródło: www.efs.gov.pl

 

 

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL rownosc1

Kwestia wyrównywania szans jest jedną z naczelnych i niezwykle istotnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce i korzystające ze środków EFS.

Istotne jest, aby różnice szans kobiet i mężczyzn m.in. na rynku pracy, nie były utrwalane w ramach realizowanych projektów, natomiast przyczyniały się do niwelowania istniejących dyskryminacji. Dobry projekt przyczynia się do osłabienia istniejących nierówności.

Gender mainstreaming – jest to uwzględnianie społecznego i kulturowego wymiaru płci we wszystkich dziedzinach życia oraz we wszystkich działaniach Unii Europejskiej, włączanie perspektywy gender do wszystkich aktywności realizowanych przez kraje członkowskie, we wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, we wszystkich realizowanych projektach, bez względu na ich tematykę. Wszystkie realizowane polityki muszą być weryfikowane pod kątem zapewniania równego dostępu i równego udziału obu płci.

 

Więcej o wyrównywaniu szans na stronach:rownosc2

www.bezuprzedzen.org

www.rownosc.info 

www.pracujacyrodzice.pl

www.rownosc.ngo.pl

 • Facebook